Mateus Integritetspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

En personuppgift är varje uppgift som ensam eller tillsammans med andra uppgifter kan identifiera en levande fysisk person. Exempel på typiska personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, kundnummer och e-mailadresser.

Vi vidtar nu åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Det är viktigt för oss att vara öppna och transparanta med hur dina personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt hanteras. I denna informationstext beskriver vi därför hur och varför vi behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet.

Från vem samlar vi in personuppgifter?

Dig själv och tredje part

Vi samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss t.ex. i samband med att du genomför ett köp i vår webbshop, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller när du använder våra digitala kanaler. Vi kan också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).

Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniker som samlar in information från webbläsare. Detta innebär att när du besöker mateus.se behandlar vi uppgifter om webbläsarinställning och teknisk information om din enhet samt användargenererad data såsom exempelvis besökshistorik och klick.

Läs mer om hur vi använder cookies här.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Behandling av personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal

För att kunna hantera beställningar och köp som du gör samlar vi in och behandlar personuppgifter. Exempel på̊ uppgifter som vi samlar in från dig är identitetsuppgifter, såsom namn och personnummer, kontaktuppgifter, köpinformation, betalningshistorik och besöksstatistik. De uppgifter vi samlar in från tredje part är adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Den behandling av personuppgifter som görs av oss hänför sig till själva leveransen av den köpta varan, identifiering av dig som köpare, adresskontroll samt hantering av reklamationsärenden.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt det köpeavtal som vi ingår med dig. Om uppgifterna inte lämnas till oss kan vi inte fullfölja avtalet och därmed inte heller leverera någon vara till dig.

Vi sparar dina personuppgifter fram till dess att köpet har genomförts vilket innefattar både leverans och betalning. Härefter sparar vi uppgifterna ytterligare 3 år för att kunna hantera eventuella reklamationer och returer.

Behandling av personuppgifter med stöd av samtycke

Med stöd av ditt samtycke kan vi behandla dina personuppgifter för att kommunicera och lämna erbjudanden till dig enligt nedan.
Det är frivilligt att lämna samtycke till behandling av dina personuppgifter, men om du inte lämnar ditt samtycke kommer du inte kunna få ta del av våra erbjudanden och nyhetsbrev.

För att hantera din prenumeration av vårt nyhetsbrev samt för att besvara frågor från dig, behandlar vi personuppgifter, t.ex. namn, personnummer (i förekommande fall), kontaktuppgifter t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress och uppgift om genomförda köp.

I syfte att kommunicera relevant information med dig och lämna generella och personliga erbjudanden till dig behandlar vi personuppgifter, t.ex. namn, personnummer (i förekommande fall), kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefonnummer och e-postadress, demografiska uppgifter, t.ex. kön och ålder, uppgift om genomförda köp, uppgifter om ditt digitala beteende vid dina köp i vår webbshop, t.ex. besöks- och sökhistorik på Webbplatsen, öppnings- och läsningsstatistik vid utskick och information om sparade varukorgar. Dina personuppgifter kan även för detta ändamål kombineras med annan information, t.ex. vilken kundgrupp du tillhör.

Våra erbjudanden kommuniceras till dig i olika kanaler, såsom via e-post, SMS, vår webbplats och andra digitala kontaktvägar, t.ex. via Mateus Facebooksida och Instagramkonto.

För att göra det möjligt för oss att lämna personlig och relevant kommunikation och erbjudanden till dig i rätt kanal vid rätt tidpunkt analyserar vi informationen som vi samlar in på̊ olika sätt, t.ex. genom att bedöma och förutse köpmönster, -beteende och behov, varvid olika kunder baserat på̊ analysen kan sorteras i olika kundkategorier.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som du är prenumerant av vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett mail till customercare@mateus.se

Behandling av personuppgifter med stöd av rättslig förpliktelse

För att kunna fullgöra vårt företags rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (exempelvis bokföringslagen) samlar vi in och behandlar personuppgifter. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är identitetsuppgifter, såsom namn och personnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik och betalningsinformation. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas neka dig köpet.

Vi sparar dina uppgifter till dess köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid därefter som föreskrivs i lag.

Behandling av personuppgifter med stöd av berättigat intresse

För att kunna hantera förfrågningar som du gör antingen via vår webbplats eller via våra sociala kanaler såsom Mateus Facebooksida och Instagram samlar vi in och behandlar personuppgifter.

Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är identitetsuppgifter, såsom namn och personnummer, kontaktuppgifter, din korrespondens samt i förekommande fall om köptidpunkt och eventuellt uppkommet fel eller klagomål. Denna behandling är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera din förfrågan.

Vi sparar dina uppgifter till dess att din förfrågan som hos oss blir ett ärende har avslutats.

Mottagare som vi kan komma att dela information med

Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, om det är nödvändigt för vissa syften.

Myndigheter

Syfte:
Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Laglig grund för överföringen:
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Domstol, motparter etc.

Syfte:
I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter till andra parter.

Laglig grund för överföringen:
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Potentiella köpare och säljare

Syfte:
Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Laglig grund för överföringen:
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter och särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka om data sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till personuppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

Hur länga sparas dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om hur länge vi sparar dina personuppgifter vid olika tillfällen enligt ovan. Efter det att tiden för att spara dina personuppgifter har gått ut kommer vi att på̊ ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vad har du för rättigheter?

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas (s.k. registerutdrag).

Rätt att begära rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att lagra uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att skicka ett mail till customercare@mateus.se

Rätt att motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar där vi stödjer oss på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Rätt att återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnade samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på customercare@mateus.se

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få personuppgifter som du själv lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjligt och kan ske automatiserat.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kameraövervakning i butik

Vårt företag har installerat kamerabevakning i vår butik på Karlavägen 64 i Stockholm.

Kamerabevakningen sker i enlighet med den nya kamerabevakningslagen.

- Ändamålet för kamerabevakningen är att förebygga brott och öka personalens säkerhet.
- Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
- Inspelat bildmaterial raderas automatiskt efter maximalt 14 dagar.
- Inspelningsutrustningen är placerad i ett utrymme dit ett begränsat antal personer har tillträde.
- Det inspelade bildmaterialet skyddas för åtkomst genom lösenord. Ett fåtal personer inom företaget har tillgång det inspelade materialet.

För frågor angående vilken typ av kameror och inspelningsutrustning som används så hänvisar vi till vår leverantör www.telemission.se

Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Datainspektionen www.datainspektionen.se

Mailchimp som plattform för Nyhetsbrev

Vi använder MailChimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att följa vårt nyhetsbrev godkänner du att informationen du lämnar kommer att överföras till MailChimp för behandling i enlighet med deras Integritetspolicy https://mailchimp.com/legal/privacy/ och Villkor https://mailchimp.com/legal/terms/

Lagring av personuppgifter i samband med jobbansökan hos Mateus

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med hanteringen av intern rekrytering för att kommunicera med dig och bedöma din profil utifrån aktuella och/eller framtida rekryteringsbehov hos Mateus. Processen kan omfatta urval, intervjuer, tester, referenskontroller och information till dig om nya lediga tjänster baserat på din profil.

Om du blir erbjuden en tjänst använder vi också dina personuppgifter i samband med att anställningsavtalet ska skrivas under.

Vilka slags uppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas in till oss av dig själv via mail eller ansökningsformulär.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter när du skickar in din ansökan, till exempel cv och ett personligt brev, till oss:

kontaktuppgifter som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer, födelsedatum, tidigare arbetsgivare och referenser
rekryteringsdokumentation, till exempel intervjuanteckningar och testresultat.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som delas med tredje part används endast för de ändamål som nämns ovan. Till tredje part räknas bland annat rekryteringsföretag, test- och/eller undersökningsleverantörer.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke när du registrerar din ansökan och dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem eller mailar oss ansökan.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i tre år från den dag då uppgifterna senast behandlats som en del i vår rekryteringsprocess, eller tills du drar tillbaka ditt samtycke.

Din rätt att dra tillbaka ditt samtycke:

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Om du gör det kan Mateus inte gå vidare med rekryteringsprocessen som är baserad på ditt samtycke.

Vem kontaktar du vid frågor?

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Mateus Stock AB - 556475-3019
Karlavägen 64
114 49 Stockholm
E-post: customercare@mateus.se